VEDÅSA

Vedåsa är ett naturreservat som bildades 2007 och består av 170 ha landyta och 198 ha vatten och våtmarker. Området har stora naturvärden med en mosaik av våtmarker, ädellövskog samt välhävdade betesmarker. Reservatet genomkorsas av Helge å, som rinner ut i Möckeln. Helge å är barnkammare åt den hotade malen, som trivs bra i de grunda näringsrika vattnen.

Vägbeskrivning

Vedåsa ligger ca 2 km sydost om Agunnaryds kyrka. Sväng in från Liatorpsvägen mot Marsholm. Kör till Marsholmsbron – följ Möckelns strandkant mot väster ca 500 m. Skogsstyrelsen håller på att iordningställa stigar och ska eventuellt bygga in en väg till området.


Fåglar

Häckfåglar i våtmarken: Brun kärrhök, rördrom, vattenrall, trana, grågås, kanadagås, sångsvan, sothöna, kricka och grönbena.

Häckfåglar på fastmarken: Stenknäck, mindre hackspett, gröngöling, kattuggla, lärkfalk och bivråk.

Tillfälliga gäster: Trastsångare, mindre flugsnappare, svarttärna, rörhöna, småfläckig sumphöna, skedand, årta och havsörn.

Rörhöna Foto: Conny Christensen

Djurliv:

I området har utter, mård, vildsvin och ett flertal fladdermössarter observerats.

NYTT FÅGELTORN VID VEDÅSAVIKEN

I höstas (2011)  byggde Skogsstyrelsen ett torn vid Vedåsaviken i Agunnaryd. Tornet står på vikens östra sida. Enklast att hitta till tornet  är att svänga av Liatorpsvägen mot Vedåsa/Marsholm. Åk mot Marsholm 2 km och du finner en nyanlagd parkeringsficka på höger sida. Från denna går en skogsväg in mot lövskogen. Följ skogsvägen in till vändplan, gå genom grinden och in i hagmarken. Passera stugan (visa hänsyn om det är folk där) och fortsätt ner mot Vedåsaviken. Ta till höger när du kommer ner till viken och du hittar tornet.

 

Foto: Leif Johnsson

Tillbaka till kartan