Södra Ljungadalen

Södra Ljungadalen består till största delen av öppen jordbruksmark, genomfluten av Prästebodaån. I norra delen av området ligger Södrasjön och i södra delen Ljungasjön. Båda sjöarna är av slättsjökaraktär.


Fågeltorn Ljungasjön  Foto: Rolf Nilsson

VÄGBESKRIVNING

Området är beläget ca 10 km sydost om Ljungby. Från Ljungby kör man väg 124 mot Älmhult. Efter ca 8 km kommer man till Össjö, där tar man av mot Södra Ljunga. Nu är man i norra delen av området och efter ca 1 km ser man Södrasjön till höger om vägen. Sedan fortsätter man till Södra Ljunga och ca 100 meter söder om kyrkan tar man av till vänster mot Läsaryd. När man kört ca 500 meter finns en röd lada till vänster om vägen. Härifrån leder en stig ned till Ljungasjöns fågeltorn. (6291824,1388474)

FÅGLAR

Södrasjön

Häckfåglar:

Bland regelbundna häckare kan nämnas: Grågås, gräsand och trana.

Grågås  Foto: Rolf Nilsson

Tillfälliga häckare:

Skäggdopping och skrattmås.

Tillfälligt:

Mindre sångsvan, bergand, sjöorre, svärta, rödspov, tretåig mås, turturduva och vitryggig hackspett.

Ljungasjön

Häckfåglar:

Grågås, sothöna, vattenrall, sävsångare och rörsångare.

Tillfälliga häckare:

Skäggdopping, brun kärrhök, tornfalk, glada, trana och rörhöna.

Tillfälligt:

Mindre sångsvan, ejder, bergand, alfågel, snatterand, svarthakedopping, småfläckig sumphöna, kentsk tärna, dvärgbeckasin, härfågel, skäggmes och rosenstare.

Hela området

Tillfälligt för området förutom sjöarna:

Pilgrimsfalk, hökuggla, vaktel, gräshoppssångare, kärrsångare, rödstrupig piplärka, ortolansparv, snösiska och dubbelbeckasin (fälten söder om Ljungasjön).

Sträckfåglar:

Under vår och höst går ett bra sträck genom hela området. Främst under våren rastar många gäss. Framför allt är det grågås, kanadagås och sädgås men även spetsbergsgås, bläsgås och vitkindad gås är så gott som årliga. I sjöarna rastar även många änder. Vid lågt vattenstånd på sommaren kan man se flera arter vadare i Ljungasjön. Speciellt tofsvipa.     

                                       Tofsvipa  Foto: Anders Carlsson

Ett för inlandet bra sträck av rovfåglar och tättingar passerar genom området.

Vinter:

Under vintern ses bl a: Ormvråk, kungsörn, havsörn, varfågel, vinterhämpling, steglits och snösparv.

SKÅDARTIPS

En bra tid att besöka området är mars-april, då mycket fågel rastar. Fina rastplatser för gäss är: Fälten mellan vägen och Södrasjön, fälten vid Mjäryd och fälten söder om Ljungasjön. I skogarna runt området finns fina ugglemarker. Här kan man på vårkvällarna höra pärluggla, kattuggla, sparvuggla och hornuggla spela. Bra ställen för sträckskådning är fälten söder om Ljungasjön och vid bron över Prästebodaån vid Sommarsäte.

Notera!

Ett aktivt jordbruk bedrivs i området. Var därför noga med var du parkerar.

 

Tillbaka till kartan