Össlöv/Trotteslöv

 

Detta är ett område med jordbrukslandskap som sträcker sig utmed gamla riksettan från Ljungby i söder till Lagan i norr. Lagaån flyter parallellt med vägen på dess östra sida och lokalen bildar ett slags naturlig flyttfågelkorridor.

 

Vägbeskrivning

Många grusvägar leder genom åkermarkerna, främst på riksettans västsida och är lämpliga att skåda från. Använd de parkeringsplatser som finns utmed riksettan eller parkera vid Össlövs byastuga och tänk på att inte ställa bilen så att du står i vägen för traktens lantbrukare!

(6307244,1388514)

 

Fåglar

Området är som bäst i sträcktider. Under tidig vår rastar ofta flockar med sångsvan och diverse gäss och ovanligare arter som spetsbergsgås och mindre sångsvan har setts vid ett flertal tillfällen.

 

Mindre sångsvan  Foto: Rolf Nilsson

 

Vid denna tid brukar dessutom vipor, starar, lärkor och stora mängder kråkfåglar rasta. Många åkrar är ofta översvämmade under våren och kan då också bjuda på rastande vadare och måsfåglar.

På hösten finns ofta en tranflock på plats under september-oktober och kan ofta innehålla flera hundra individer. En promenad i markerna hösttid bjuder på mycket rastande tättingar som finkar och trastar. Jordbrukslandskapet är också fina jaktmarker för rovfåglar som glada, kärrhökar, stenfalk och tornfalk och vid fina väderförhållanden går dessutom ett fint rovfågelssträck över området.

 

Röd glada  Foto: Hans-Gösta Pettersson

 

Bland sällsyntare gäster som observerats under senare år kan nämnas aftonfalk, roskarl, blåhake och ortolansparv. 

 

Tillbaka till kartan