Kronoskogen

Kronoskogen är belägen strax nordost om Ljungby tätort. Man parkerar lämpligast vid Sunnerbohallen och går till motionsslingorna. En stor del av skogen består av barrskog där tall dominerar. I östra delen av området finns det en hel del lövinslag. Skogen utnyttjas mycket av det rörliga friluftslivet och motionsslingor går genom i stort sett hela området. Under 2008 gjordes en inventering av fågellivet på uppdrag av Ljungby kommun. 51 olika fågelarter observerades under inventeringen , varav minst 33 olika arter häckade.

I fågelklubbens förslag till skötselplan för området påpekade vi bl a: I de centrala delarna ska en öppen tallskog eftersträvas, vilket innebär att man måste hugga bort en del gran för att släppa in mer ljus. Vi föreslog också att man skall sätta upp holkar för att förbättra häckningsmöjligheterna för våra vanligaste hålhäckande tättingar. Området öster om järnvägen, föreslog vi att man skall bevara som det är idag. Detta område är också det bästa när det gäller fågellivet.

Lövsångare  Foto:Rolf Nilsson

Fåglar

Av de 33 arter som häckade kan nämnas följande: Morkulla, större hackspett, ärtsångare, svarthätta, grönsångare, grå flugsnappare, svartvit flugsnappare, stjärtmes, tofsmes, talltita och svartmes. Vi upptäckte vid inventeringen att grönsångarpopulationen var överaskande stor med 21 revir. Spillkråka brukar häcka i området dock inte detta år.

Svartmes  Foto: Rolf Nilsson

Vi rekommenderar en promenad i de östra delarna av området en tidig vårmorgon, Följ järnvägen norrut och tag sedan gräsvägen till vänster upp mot brandstationen.

Tillbaka till kartan