Huliesjön

Huliesjön är en mycket grund och näringsrik sjö. Vid lågt vattenstånd friläggs dybankar, vilka blir fina rastplatser för vadare under vår- och höststräcket. Vid normalvattenstånd utgörs 50 procent av sjöns areal av klarvatten. I de norra och västra delarna utbreder sig, ett för trakten jämförelsevis stort vassbälte. Strandskog av blandkaraktär kringgärdar så gott som hela sjön.


VÄGBESKRIVNING

Sjön är belägen cirka 15 km nordost om Ljungby. Man når sjön genom att ta av från Europaväg 4 vid motell Laganland och köra ned mot och förbi Lagans samhälle. Man följer sedan skyltarna mot Rydaholm och efter cirka 6 km från Laganland passerar man bron över Skålån. Parkera  på P-platsen direkt efter bron. Spärra inte skogsvägen som går ner längs med ån. Gå cirka 50 meter längs landsvägen österut och och ner på  liten skogsväg till vänster. Den slutar vid en fd parkeringsplats, varifrån en välupptrampad stig leder till fågeltornet. (6313754,1392994)

Kommer man på väg 25 från Växjö, kan man ta av mot Hörda vid Ryssby. Vid Hörda kör man mot Lagan och efter cirka 5 km kommer man till bron över Skålån.

Foto: Rolf Nilsson

FÅGLAR

Hittills har 217 arter observerats vid sjön och i dess omgivningar, varav cirka 75 arter kan räknas som årliga häckare.

Häckfåglar:

Bland regelbundna häckare kan nämnas: Knölsvan, skäggdopping, vattenrall, drillsnäppa, skogssnäppa, enkelbeckasin och rörsångare (ca 20 par).

Tillfälliga häckare:

Bläsand, sothöna, rörhöna, mindre strandpipare, rödbena, kungsfiskare och skäggmes.

Kungsfiskare  Foto: Henrik Strandberg

Sträckfåglar:

Under vår- och höst går ett bra sträck med framförallt rovfåglar och tranor över området. När det är lågvatten rastar en hel del vadare. Sammanlagt har 33 olika vadararter observerats.                                           

Vinter:

Eftersom åfåran genom sjön alltid är öppen under vintern, samlas det en del övervintrande fåglar där. Små flockar av sångsvan, knipa, gräsand, storskrake och strömstare observeras regelbundet. Vissa år övervintrar också sådana arter som salskrake, vigg, sothöna, häger, kungsfiskare och skäggmes.

Tillfälligt:

Smålom, fjällpipare, tuvsnäppa, dubbelbeckasin, myrsnäppa, ängshök, gråhakedopping, rödspov, brun glada, aftonfalk, pilgrimsfalk, vitvingad tärna, berguv, flodsångare, trastsångare, sommargylling och tallbit. Rördrommen hörs ofta "tuta" i vassen

   Rördrom  Foto: Rolf Nilsson

Övrigt:

Under vintrarna 2007/2008 och 2008/2009 har flera observationer av utter gjorts vid sjön.

SKÅDARTIPS

Bäst överblick över sjön får man från fågeltornet. Bästa tid att besöka sjön är vår och höst. Under juli är det ofta lågvatten i sjön och då kan man vid lämplig väderlek se många rastande vadare.


Notera!

Under mars och april är det ofta tjälskador på skogsvägen ned till sjön. Parkera då vid bron.

 

Tillbaka till kartan