FLYMOSSEN

 

Flymossen ligger i Annerstad och Nöttja socknar väster om Ljungby. Hela mossen är naturreservat (bildades 2011) och täcker en yta av 823 ha. Myren är skiftande med öppna mosseplan, torvtallskogar, kärrstråk, mossöar och slukhål. I mossen ligger Hästasjö.

 

Vägbeskrivng

 

I den norra delen av myren har en plattform byggts (6293195 – 1373465). Härifrån har man fin utsikt över myren. Från parkeringen och informationstavlan (6293631 – 1373552) går en delvis spångad stig ut till plattformen. För att hitta in till parkeringen svänger du av 25:an ca 100 meter innan avtagsvägen till Annerstad (koordinater där du svänger av 25:an är 6293965 – 1373028). Tänk på trafiksäkerheten då du gör en vänstersväng om du kommer från Ljungby.

 

Foto:Krister Wahlström

 

Fåglar

 

Häckfåglar: ljungpipare, storspov, grönbena, trana, gök, buskskvätta och ängspiplärka häckar ute på den öppna myren. Ett orrspel finns men det ser du inte från plattformen utan det ligger längre söderut - ut och vandra!

 

Sträckfåglar: eftersom Flymossen är lite besökt vet vi inte så mycket om sträcket men det bör vara en bra sträcklokal. Ut och spana.

 

Vinterfåglar: det är mycket tomt över mossen på vintern men flera observationer av kungsörn finns. Även havsörnar passerar över myren regelbundet. Kanske orrarna sitter i en björktopp och äter knopp.

 

Sällsyntheter: Ängshök är sedd jagande över myren. Smålom har setts i Hästagöl.

Flymossen har även en fin flora med arter som vitstarr, dytåg, dvärgbjörk och sileshår men då måste du och vandra på myren.

 

Foto: Krister Wahlström

 

 

Life to ad(d)mire: I ett projekt mellan Länsstyrelsen och EU har mossen röjts på tallar för att gynna mossens djur och växter. Diken skall proppas igen för att hindra ny igenväxning. Horsnäsamossen är en av 5 myrar i Kronobergs län som ingår i detta projekt.

 

Tillbaka till kartan