Bräkentorpsjön

Sjön omges av skogsmark med inslag av smärre öppna fält och buskmark främst i nordvästra delen. Området kring sjön är ett populärt strövområde med flera promenadstigar. I nordöstra delen vid Prästebodaåns utlopp finns ett naturreservat. Några skogklädda öar finns mitt i sjön. På östra sidan är en populär badplats belägen.

VÄGBESKRIVNING

Tag vägen från Ljungby mot Vislanda. Efter rondellen vid utfarten svänger man vänster mot Visslaryd. Efter drygt tre km. finns en rastplats med goda parkeringsmöjligheter. (6299200,1390650) Härifrån utgår också flera promenadstigar i området.

FÅGLAR

I nordvästra delen kan ses och höras flera arter fåglar typiska för busk- och blandskogsmark såsom törnsångare, trädgårdssångare och ärtsångare. Från stranden kan man spana över sjön, där både storlom och fiskgjuse ofta söker föda. Vissa år har också lärkfalk setts jaga över vattnet.

Fiskgjuse    Foto: Anders Holmberg

 Om man följer vägen längs stranden söderut, kommer man till en hagmark med ek och hassel. Här kan man träffa på mindre och större hackspett, spillkråka, gröngöling och på våren ibland även göktyta. Dubbel-, tal- och koltrast sjunger flitigt liksom trädpiplärka. Kvällar och morgnar hörs ibland sparvuggla vissla och även kattuggla finns i trakten.

Fortsätter man vägen genom hagen, når man ett hygge där törnskata häckar ofta med flera par.

Vägen över hygget leder vidare till Lilla stensjön, som förr var en utmärkt fågellokal med bl a svarthakedopping, bläsand och skrattmås, men numera är fågellivet i sjön ganska torftigt.

Tillfälligtvis har bl a rosenfink, härmsångare, mindre strandpipare och mindre sångsvan påträffats inom området

TIPS

Bästa tid för ett besök är vår och försommar, då fågellivet är som rikast.

Området bjuder också på trevliga insekter såsom grön sandjägare tidigt på våren, grönsnabbvinge och ett par arter blåvinge, pärlemorfjäril, skogsnätfjäril m fl.

Tillbaka till kartan